BELT


Minggu, 28 April 2013

KERANGKA TULIS ILMIYAH


KERANGKA TUGAS MAKALAH
-          Halaman judul/cover luar
-          Cover dalam
-          Kata pengantar
-          Daftar isi

BAB I
PENDAHULUAN
A.      Latar belakang
B.      Rumusan masalah
-          Bagaimana
-          Apa
-          Mengapa
-          Siapa
C.      Tujuan penelitian
-          A.
D.      Manfaat penelitian
E.       Kerangka teori
                Teori-teori yang mendukung yang kita tulis atau tinjauan pustaka.

BAB II
ISI

A.      …..
1.       ……
1.1               …….
1.2              
B.      ….
2.
        2.1 ….
        2.2 …..
C.      …..

BAB III
PENUTUP

A.      Kesimpulan
B.      Saran

DAFTAR PUSTAKA

KETENTUAN PENULISAN

-          Minimal 10 Halaman
-          Kertas Kwarto A4
-          Diketik 1,5 spasi
-          Ukurran tulisan 12
-          Jenis huruf Times New Roman
-          Margin
Top = 4                 right = 3
Left = 4                 bottom = 3
-          Kutipan Menggunakan Foot Note (catatan kaki).